ESS Informationssida om LOVA

På denna sida kommer information om åtgärder, bestämmelser och annan viktig information om LOVA-åtgärder att presenteras. Delar av samma information kommer efter behov, successivt att införas i ESS andra styrande dokument, exempelvis ESS-regelbok, arbetsbeskrivning för personal vid sjösättning, ESS stadgar. Denna sida ersätter inte styrande bestämmelser, men ska inledningsvis fungera som en portal för den information som behöver delges ESS medlemmar i tidiga faser av ESS väg mot att bättre medverka till att skydda och förbättra våra vattenmiljöer.

Vad är LOVA?

Nedanstående text är hämtad från Havs och Vattenmyndigheten (www.havochvatten.se)

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort. LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, ta omhand förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus.

Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.


ESS vägval inom LOVA

Den viktigaste komponenten är att sanera alla båtbottnar från giftfärg och från och med sjösättning 2026 kommer ESS inte att sjösätta eller ta upp båtar som inte är dokumenterat giftfria och fria från blödande bottenfärg. Alla båtklubbar i Mälardalen av Stockholmsområdet har fått förelägganden och redan genomfört detta och resterande Mälarkommuner håller på att anpassa sig till detta.

ESS ansökan om LOVA-bidrag

ESS har ansökt om ekonomiskt bidrag, för ett projekt med namnet ” – Sanering av giftig båtbottenfärg vid ESS samt gjutning av ny spolplatta. Ett tredje framtida delprojekt är investering i båtbottentvätt, den giftfria båtklubben.

I ansökan har ESS skrivit:

ESS vill medverka till att utsläppen från våra fritidsbåtar minskar eller helt upphör särskilt som våra
hemmahamnar befinner sig i Enköpingsån och i Mälaren.
Under en övergångsperiod kommer även båtar som ej är sanerade från biocidfärg att rengöras på vår spolplatta i samband med upptagning på hösten. Delprojektet ”Spolplatta”, avser att bygga en tät spolplatta som förhindrar läckage till omgivningen. Den nuvarande består bara av otät asfalt samt har satt sig så att tillrinningen till vårt egna reningsverk inte fungerar väl. Projektet kommer även att se över möjligheten att samla glykol från motorkonservering.
Genom att under ett antal år framöver erbjuda medlemmarna möjlighet att sanera sina båtar vill ESS kraftigt öka andelen båtar utan biocidfärg till för att på sikt vara en giftfri båtklubb.
Projektet uppdelas rent praktiskt i flera delprojekt:
– Delprojekt Spolplatta inklusive glykoluppsamling.
– Delprojekt båtbottensanering inkluderande motiverande infoinsatser för sanering. Tanken är
att göra en flerårsplan där 20-30 båtar saneras per år.
– Framtida delprojekt båtbottentvätt. Ett projekt som ligger några år framåt i tiden. En kvalificerad bottentvätt är den slutliga lösningen för fritidsbåtar utan bottenfärg. Olika former
av ”giftfri” bottenfärg används för att minska påväxning även i sötvatten. Regelbunden bottentvätt har visat sig vara en effektiv lösning utan bottenfärg men är en investering runt 2
MSEK. Vi vill återkomma med detta delprojekt när vi vet mer.

Läs hela ansökan här Länk

Länsstyrelsens beslut inom LOVA, som berör ESS

Efter ansökan från ESS har länsstyrelsen fatta beslut om LOVA-bidrag för projektet Sanering av giftig båtbottenfärg vid ESS samt båtbottenborsttvätt. Läs beslutet här Länk

Ovanstående beslut är villkorat, läs villkoren här Länk

I sammanfattad form innebär länsstyrelsens beslut avseende ESS ansökan om LOVA-bidrag, att  ESS erhåller ett villkorat bidrag med totalt 2,6 miljoner kr för blästring, glykoluppsamling och borstbottentvätt men däremot inget bidrag för spolplattan.

 

ESS övergripande tidsplan för LOVA-arbetet

ESS arbete med att genomföra projektet är i sin uppstart, varför alla tidpunkter, beslut, regelförändringar med mera, idag inte är kända. Följande övergripande tidsplan gäller dock tills vidare.

 • Spolplattan färdigställs senast till upptagningarna 2021
 • 2021-2025 Blästring av medlemmars båtar som behöver saneras, inom ramen för de bidrag som erhållits. Påbörja XRF-mätningar av sanerade båtar och båtar som uppges vara giftfria, för att verifiera båtarnas status i BAS-registret
 • Bottentvätt färdigställs senast 2024
 • 2025 Alla infrastrukturåtgärder inom ESS regi klara, och sista året då båtar med okänd eller ej godkänd status kan sjösättas i ESS regi
 • 2026 Genomförs sjösättning endast av verifierat godkända/giftfria båtar.

 

ESS verksamheter kopplat till LOVA

Inledningsvis ska fastställas (registreras) de båtar som ägs av medlemmar i ESS vid utgången av 2021, vilka kan erhålla bidrag för sanering. Det innebär att för att kunna erhålla saneringsbidrag, måste båten vara registrerad som tillhörande ESS-medlem vid utgången av 2021. De båtar som redan är registrerade i ESS register i BAS berörs ej, utan arbetet fokuserar på att båtar som finns inom ESS idag, men som inte är registrerade, registreras i BAS senast under 2021.

Vidare ska rutiner för hantering av nya medlemmar och nya båtar i föreningen, kopplat till status gällande bottenfärger tas fram och ESS registrering av båtar i BAS anpassas för att möta de behov av information om båtars status och därmed sammanhängande möjligheter till att sjösättas och nyttja ESS anläggningar.

Därefter ska båtar som inte uppfyller kraven, saneras genom båtägarens försorg, varvid de båtar som fanns registrerade i BAS vid utgången av 2021, kan erhålla bidrag för del av kostnaden. Under denna period ska båtars status följas upp och styrkta förändringar av båtarnas status registreras i BAS. Nya medlemmar/båtar (gammal medlem som byter båt) ska registreras i BAS, varvid båtens status avseende bottenmålning särskilt ska beaktas.

Slutligen ska de båtar som skall hanteras inom ESS anläggningar (förvaras, sjösätts, ligger på bryggplats, tas upp etc) uppfylla kraven på att vara giftfria. Från 2026 hanterar ESS inte längre båtar som inte kan styrkas vara giftfria.

Under perioden anpassas ESS stadgar, ESS regelbok, arbetsinstruktioner med mera utifrån LOVA-projektets konsekvenser och innebörd.

ESS beslut som berör LOVA

Styrelsen i ESS har beslutat om följande (OBS uppdateras efter kommande styrelsebeslut under hösten 2021) 

ESS rekommendationer och styrningar till medlemmarna med anledning av ovanstående (med reservation för att styrelsen ännu ej fattat beslut)

För de båtägare som fortsatt vill sjösätta sin båt och ha båten uppställd och/eller på bryggplats i regi av ESS, innebär ovanstående att:

 • Båtar som ägs av ESS medlem vid utgången av 2021 måste vara registrerad (genom ägaren/medlemmens försorg) i BAS senast 2021-12-31 för att kunna erhålla bidrag för sanering.
 • Båtar som ägs av ESS medlem vid utgången av 2021, och är registrerade i BAS senast 2021-12-31, får sjösättas och i övrigt hanteras inom ESS anläggningar , oavsett statusen på bottenmålning/bottenfärg, till och med 2025.
 • Under perioden 2021 till 2025 kommer ESS att verka för att stödja medlemmarnas sanering av egna båtar, där båtar ägda av ESS-medlem 2021-12-31 (och som registrerats i ESS BAS-register) kan erhålla ett bidrag för saneringskostnaderna.
 • För båtar som kommer som ”nya” båtar (medlem som byter båt eller ny medlem med båt) från och med 2022 ska båtägaren intyga att båten är biocidfri, alternativ åta sig att inom ett år sanera båten för att få sjösättas i ESS regi. Eventuell sanering görs på båtägarens egen bekostnad. Båten registreras med kompletta uppgifter i BAS båtregister av ägaren.
 • Inga båtar i ESS båtpark får målas med biocidfärg eller ytmjuk/blödande färg från och med 2022 oavsett var båten har sin huvudsakliga hemmahamn.
 • Alla båtar som sjösätts i ESS regi måste fr o m sjösättningen 2023 vara registrerade i BAS båtregister
 • Från 2026 sjösätts inte båtar som inte kan visa att de är biocidfria, i ESS regi.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.