Navigationsutbildning våren -16

Samverkan fortsätter under våren mellan ESS och Studieförbundet Vuxenskolan avseende navigationsutbildning. 4 mars startar Förarintygskurs, en helgkurs i två delar under tiden 4-6 mars och 19-20 mars. Den 4 april startar en kustskepparkurs som kommer pågå veckovis med examen i slutet av maj. 50 % rabatt på anmälningsavgiften mot uppvisande av ESS medlemsnummer. Anmälan och mer information, se Vuxenskolans hemsida, Uppsala.

 

Avtal för Hamnen i hamn

Till slut är vi nu överens om kommunen om ett nytt arrendeavtal för Enköpings hamn och varvsområdet. De allmänna villkoren är i enlighet med det som redovisades vid höstmötet, d.v.s. i grunden ett 15 års avtal med minst 10 års uppsägningstid. Bärande i avtalet är att vi gemensamt med kommunen skall verka för att skapa ett attraktivt varvsområde som blir en naturlig förlängning av Klosterparken. Fortsätt läsa

Gott Nytt År önskar Ordföranden

Jag önskar Er alla ett riktigt gått nytt 2016! I år fyller Enköpings Segelsällskap 100 år.

Vinterkylan kom med besked och man känner sig lite frusen när det nu blev så kallt som det gjorde runt trettondagshelgen. Men tiden går fort och är snart det dags att tänka på båten och börja planeringen för sommaren. Eftersom 2016 är ett jubileumsår kommer vi ha ett antal aktiviteter under året, som vi hoppas att ni kan och vill delta i. Fortsätt läsa

Information från styrelsen om medlem utan arbets- och vaktplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut, men att ett återkommande problem och diskussionsämne har varit frågan varför medlemmar som inte nyttjar några resurser inom ESS, skall ha vakt- och arbetsplikt. Fortsätt läsa

Information från styrelsen om vakt- och arbetspliktplikt

Avseende Vakt- och arbetsplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut och att man uppnått den eftersträvade effekten, då mer än 450 medlemmar har deltagit i olika nödvändiga arbetsinsatser.

Med denna medverkan från medlemmarna har dels kostnaderna kunnat hållas nere, dels har våra möjligheter att planera och genomföra olika arbeten ökat. Detta har sammantaget lett till att ESS verksamhet har utvecklats i positiv riktning.  Exempel på det är att ledarna i ungdomsverksamheten inte behövt laga mat utan kunnat koncentrera sig på att ta hand om ungdomarna på seglarlägret. Ett annat exempel är att vi nu åstadkommit en rejäl ansiktslyftning av varvsområdet, vilket har varit väldigt angeläget med hänsyn till pågående förhandlingar med kommunen om nytt arrendeavtal.

Styrelsen har därför beslutat att arbetsplikten och vaktplikten enligt 2015 års modell skall behållas. Analysarbetet visar dock att det både för tydligheten och det praktiska genomförandets skull behöver göras vissa justeringar och förtydliganden. Styrelsen har därför fatta ett antal beslut och redovisar nedan innebörden av dessa beslut. Fortsätt läsa

Information från Ordförande

Nu kom den första frosten och det med besked. Skönt att alla verkar kommit i ide med sina båtar så att vi kan ta den annalkande vintern med lugn.

Styrelsen genomförde en arbetsdag den 15:e november där ett av ämnena var Arbetsplikten. Vi kan konstatera att arbetsplikten har fallit ut väl där vi fått önskad effekt; att få fler medlemmar som jobbar och gör det fint i våra hamnar. Ca 450 medlemmar har fullgjort sin arbetsplikt under året. Ca 50 medlemmar har gjort sin vaktplikt men inte fått till alla timmar i arbetsplikten utan det hamnade någonstans mellan 4,5 – 8,5 timmars arbetsplikt. Dessa timmar har vi nu efterskänkt då det är första året med arbetsplikt och vi ser att dessa medlemmar gjort ett försök men inte riktigt nått ända fram. Det göra att vi har lite över 500 medlemmar som gjort sina åtagande, Bra arbetat!

Jag vill dock trycka på att man inte behöver göra sin arbetsplikt utan istället betala för att slippa utföra sin plikt, viket är helt i sin ordning.

Till nästa år kommer vi göra några mindre förändringar, men i stort kommer det att se ut som i år. Vi kommer informera, senast i januari, om de förändringar som gäller till nästa år. Vi ska även försöka komma ut med arbetslistor, så tidigt som möjligt i början på året, för att Du som medlem ska få god tid på dig att planera in säsongens arbete.

Arrendekontraktet med kommunen arbetas på med full kraft. Vi hoppas att vi kan ha ett kontrakt påskrivet så snart som möjligt, men för oss är det viktigast att vi får fram ett bra avtal som stämmer överens mot det vi arrenderar. Om det tar lite längre tid och vi får ett avtal vi vill ha, ser vi det som bättre än att skynda på och vi blir besvikna på sikt.

Medlemmarnas hyreskontrakt ligger nu inskickat till SBU´s jurist för kontroll. Om vi får som vi vill kommer ni om några veckor kunna se ett exempel av kontrakt på hemsidan. Vi kommer därefter, så snart som möjligt, att skicka ut kontrakt för påskrivning till berörda.

Vi har nu också skickat ut ett antal räkningar till de medlemmar som inte genomfört sin arbetsplikt. Styrelsen kommer inte att skicka ut kontrakt till medlemmar som är behäftade med skuld till föreningen, först efter att skulder är reglerade kommer kontrakt utsändas.

Kommittéordförandena håller nu på att sammanställa dokument med de som gjort över anbefalld arbetsplikt och ska ha ut beslutad ersättning. Under december månad kommer vi att betala ut de första ersättningarna för utfört arbete.

Nästa år är det 2016 och Enköpings Segelsällskap fyller 100 år. Klubbmästaren har under åren tagit fram ett antal aktiviteter som vi under vår och höstmöte nu beslutats ska genomföras. Det är dock lite tunt i leden för de som ska administrera själva aktiviteten. Jag har sagt det förut och säger det igen. Det är upp till oss om vi vill att aktiviteterna ska genomföras. Vi kan inte komma nästa höst och klaga på att vi inte gjort tillräckligt på vår hundraårsdag, allt är upp till oss. Kolla på hemsidan eller med Klubbmästaren om det kan vara något Ni kan hjälpa till med.

Klubbmästaren kommer också att komma ut med lite vinteraktiviteter så som olika föredragningar som rör båtlivet som genomförs under enklare former som typ; en pubafton. Information kommer sättas ut på hemsidan när tider är fastställda.

Under styrelsens arbetsdag kom vi fram till att årsmötet ligger lite sent. På årsmötet väljs styrelse och kommittéer som efter ett val ska börja arbeta med årets aktiviteter. Årsmötet har som regel legat i slutet på mars vilket i sin tur gjort att alla nyval egentligen haft en inkörningsperiod fram till sommaren och det är först efter sommarsemestern som man kan ge full kraft i allt arbete. Om vi väljer att ha styrelsemötet lite tidigare på året tror vi att vi kan uppnå en bättre effekt av de nyvalda och att kommittéer på så sätt får lite mer arbetstid fram till vi sjösätter och verksamheten drar igång. Vi ska försöka flytta årsmötet lite tidigare men då detta är en ny idé så måste andra saker fungera, som till exempel att valberedningen får lite mindre tid att hitta nya styrelse och kommittémedlemmar J

Magnus Johansson

Ordförande

Information från Valberedningen

Vid årsmötet 2016 skall följande platser i styrelsen väljas.
Ordförande
Sekreterare
3 ledamöter ( intendent, kommunikatör, klubbmästare, valdes senast in som fyllnadsval )

Ordf: Magnus Johansson, tackat JA till omval
Sekr: Hans Selg, tackat NEJ till omval
Ledamot 1: intendent, Micke Svensson, tackat NEJ till omval
Ledamot 2: kommunikatör, nytt namn behövs
Ledamot 3: Klubbmästare, Thomas Hörtz, tackat JA till omval

Har någon förslag på namn till styrelsemedlem så kontakta valberedningen

/ Peter Wikman, valberedningen

Höststädning på Klubbholmen

2015-10-25 11.42.33

Söndagen den 25 oktober bjöd på sol och skönt höstväder, om än lite blåsigt. Efter att ställt om klockorna till sommartid samlades knappt 50 medlemmar för att under Klubbholmskommitténs ledning ställa iordning Klubbholmen. En nöjd Intendent konstaterade att Klubbholmen nu var redo att gå i vintervila och att arbetet gått alldeles utmärkt, tack vare att så många medlemmar ställde upp denna arbetsdag.

2015-10-25 11.47.49