Info LOVA

På denna sida kommer information om åtgärder, bestämmelser och annan viktig information om LOVA-åtgärder att presenteras. Delar av samma information kommer efter behov, successivt att införas i ESS andra styrande dokument, exempelvis ESS-regelbok, arbetsbeskrivning för personal vid sjösättning, ESS stadgar. Denna sida ersätter inte styrande bestämmelser, men ska inledningsvis fungera som en portal för den information som behöver delges ESS medlemmar i tidiga faser av ESS väg mot att bli en giftfri båtklubb senast 2026.

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelse i Uppsala

Sidan uppdaterades senast 2023-01-26

Länkar till lägesrapporter ESS LOVA-projekt

Lägesrapport till Länsstyrelsen december 2022 Länk

Lägesrapport oktober 2022 (uppdaterad 2022-10-23) Länk

Lägesrapport till Länsstyrelsen december 2021 Länk

Länkar till informationsmaterial

Information om XRF-mätning våren 2023 samt blästring 2023 Länk

Ändra uppgifter om båt i BAS, kort instruktion Länk

Informationsmöte 2021-12-09, presentationsmaterial Länk

Anvisningen Båtägares ansvar och uppgifter avseende båtbottenstatus (reviderad 2022-04-21) Länk

Regler Sanering av båtbotten i egen regi Länk

Formulär för ansökan om sanering i egen regi Länk

ESS strategi för XRF-mätningar av båtar registrerade i ESS/BAS före 2022 Länk

 • Kompletterande information rörande båtar i skjul och ESS mätperiod mars 2022, text Länk  tidsschema Länk

Innehåll på denna sida:

Vad är LOVA?

Nedanstående text är hämtad från Havs och Vattenmyndigheten (www.havochvatten.se)

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort. LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, ta omhand förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus.

Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.


ESS vägval inom LOVA

Alla båtklubbar i Stockholmsområdet har fått föreläggande om miljöåtgärder och resterande mälarkommuner håller på att anpassa sig till detta.

ESS följer denna utveckling. Den viktigaste komponenten är att sanera alla båtbottnar från giftfärg samt att upphöra med användning av blödande bottenfärger. Från och med sjösättning 2026 kommer ESS inte att sjösätta eller upplåta platser i sjön till båtar som inte är dokumenterat giftfria och fria från blödande bottenfärg.

ESS ansökan om LOVA-bidrag

ESS har ansökt om ekonomiskt bidrag, för ett projekt med namnet ” – Sanering av giftig båtbottenfärg vid ESS samt gjutning av ny spolplatta.” Ett tredje framtida delprojekt är investering i båtbottentvätt. Målet är att bli den giftfria båtklubben.

I ansökan har ESS skrivit:

ESS vill medverka till att utsläppen från våra fritidsbåtar minskar eller helt upphör särskilt som våra
hemmahamnar befinner sig i Enköpingsån och i Mälaren.
Under en övergångsperiod kommer även båtar som ej är sanerade från biocidfärg att rengöras på vår spolplatta i samband med upptagning på hösten. Delprojektet ”Spolplatta”, avser att bygga en tät spolplatta som förhindrar läckage till omgivningen. Den nuvarande består bara av otät asfalt samt har satt sig så att tillrinningen till vårt egna reningsverk inte fungerar väl. Projektet kommer även att se över möjligheten att samla glykol från motorkonservering.

ESS spolplatta i hamnen byggs om, bl a med bättre avlopp/avrinning samt tätare ytskikt.

Genom att under ett antal år framöver erbjuda medlemmarna möjlighet att sanera sina båtar vill ESS kraftigt öka andelen båtar utan biocidfärg till för att på sikt vara en giftfri båtklubb.
Projektet uppdelas rent praktiskt i flera delprojekt:
– Delprojekt Spolplatta inklusive glykoluppsamling.
– Delprojekt båtbottensanering inkluderande motiverande infoinsatser för sanering. Tanken är
att göra en flerårsplan där 20-30 båtar saneras per år.
– Framtida delprojekt båtbottentvätt. Ett projekt som ligger några år framåt i tiden. En kvalificerad bottentvätt är den slutliga lösningen för fritidsbåtar utan bottenfärg. Olika former
av ”giftfri” bottenfärg används för att minska påväxning även i sötvatten. Regelbunden bottentvätt har visat sig vara en effektiv lösning utan bottenfärg men är en investering runt 2
MSEK. Vi vill återkomma med detta delprojekt när vi vet mer.

Läs hela ansökan här Länk

ESS tilläggsansökan januari 2022

En tilläggsansökan  är nu insänd till Länsstyrelsen, läs dokumentet här Länk

Länsstyrelsens beslut inom LOVA, som berör ESS

Efter ansökan från ESS har länsstyrelsen fattat beslut om LOVA-bidrag för projektet Sanering av giftig båtbottenfärg vid ESS samt båtbottenborsttvätt. Läs beslutet här Länk

Ovanstående beslut är villkorat, läs villkoren här Länk

I sammanfattad form innebär länsstyrelsens beslut avseende ESS ansökan om LOVA-bidrag, att  ESS erhåller ett villkorat bidrag med totalt 2,6 miljoner kr för blästring, glykoluppsamling och båtbottenborsttvätt men däremot inget bidrag för spolplattan.

ESS övergripande tidsplan för LOVA-arbetet

ESS arbete med att genomföra projektet är i sin uppstart, varför tidpunkter, beslut, regelförändringar med mera, ses över och kan komma att ändras. Följande övergripande tidsplan gäller dock tills vidare.

 • Spolplattan färdigställdes, utan bidrag, under hösten 2021 och är nu iordningställd för att möta kraven på täthet och rening av spolvatten.
 • 2021-2025 ska sanering (ex.vis. blästring) ske av medlemmars båtar som behöver saneras.
En medlems båt blästras av en entrepenör under oktober 2021. Arbetstid för denna båt blev cirka 1,5 timmar.
 • 2021-2025 genomföra XRF-mätningar av sanerade båtar och båtar som uppges vara giftfria, för att verifiera båtarnas status i BAS-registret
 • 2023, dock senast 2024, färdigställs båtbottentborsttvätt.
 • 2025 är året då alla infrastrukturåtgärder inom ESS regi är klara, och sista året då båtar med ej godkänd status kan sjösättas i ESS regi och/eller erhålla plats i sjön av ESS.
 • 2026 genomförs sjösättning av och tilldelning av plats i sjön endast till godkända båtar.

ESS verksamheter kopplat till LOVA

Inledningsvis ska fastställas (registreras) de båtar som ägs av medlemmar i ESS vid utgången av 2021. Endast dessa kan erhålla bidrag för sanering. De båtar som redan är registrerade i ESS register i BAS berörs ej, utan arbetet fokuserar på att båtar som finns inom ESS idag, men som inte är registrerade, registreras i BAS senast under 2021.

Vidare ska rutiner för hantering av nya medlemmar och nya båtar i föreningen, kopplat till status gällande bottenfärger tas fram och ESS registrering av båtar i BAS anpassas för att möta de behov av information om båtars status och därmed sammanhängande möjligheter till att sjösättas och nyttja ESS anläggningar.

Därefter ska båtar som inte uppfyller kraven, saneras genom båtägarens försorg, varvid de båtar som fanns registrerade i BAS vid utgången av 2021, kan erhålla bidrag för del av kostnaden. Under denna period ska båtars status följas upp och styrkta förändringar av båtarnas status registreras i BAS.

Från och med 2022 ska alla nya båtar registreras i BAS, varvid båtens status avseende bottenmålning särskilt ska fastställas.

2026 ska de båtar som skall hanteras inom ESS anläggningar (sjösättas, ligga på bryggplats) vara godkända enligt ESS bestämmelser.

Under perioden anpassas ESS stadgar, ESS regelbok, arbetsinstruktioner med mera utifrån LOVA-projektets konsekvenser och innebörd.

Exempel på en båtbottenborsttvätt (öva gärna på att säga detta ord fort 10 gånger)

ESS beslut som berör LOVA

Styrelsen i ESS har 2021-10-25 beslutat om kostnadsfördelning och tillägg i regelboken, enligt följande:

1 Kostnadsfördelningen för blästringsprojektet 2021-25 mellan ESS/LOVA och respektive båtägare.

Kostnader och åtgärder som hanteras av ESS/LOVA

 • Subvention till blästring från 500 kr/debiterad timme/båt, max 8000 kr/båt, så långt bidraget räcker och endast båtar registrerade i ESS BAS före 2022-01-01.
 • Administration, planering samt praktiskt arbete på plats.
 • Traktortransport av båtar till och från blästringen på spolplattan.
 • XRF-mätning före och efter sanering för godkännande av båten.
 • Skulle några medel finnas kvar efter blästringen 2025 fördelas de till sanerade båtar.

Kostnader och åtgärder som båtägaren ansvarar för

 • Förberedelser av båt inför blästring (täckning/maskering)
 • Sanerings/blästringskostnad (med beaktande av eventuellt bidrag)
 • Avfallshantering, båtägare i förhållande till timdebiteringen från blästerföretaget.
 • Om man sanerar i egen regi ska det godkännas i förväg och ersättningen fastställas.

2 Beslutade förändringar och av regelboken samt kompletterande beslut.

För perioden 2021 – 2025 gäller följande regler inom ESS

 • Alla båtar som var registrerade i BAS båtregister innan 2022-01-01, förses av ESS med uppgifter om att registreringen skett före årsskiftet 2021/22. Båtbottnens status antas initialt vara ”osanerad”.
 • Nytillkomna båtar efter 2022-01-01 ska snarast registreras med kompletta uppgifter i BAS båtregister. Ägaren ska kunna visa att båten är giftfri och inte målad med blödande färg alternativt åta sig att inom ett år sanera båten för att få sjösätta i ESS regi. Ev kostnader för XRF-protokollmätning och sanering belastar ägaren av båtägaren.
 • Vid ändrad ”saneringsstatus” för såväl befintliga som nytillkomna båtar gör båtägaren en anmälan i BAS båtregister.
 • Uppgifterna ska efter uppdateringen godkännas av ESS enligt nuvarande rutin för ändringar av båtuppgifter
 • XRF-mätningar kommer att genomföras före och efter att båtbottnarna sanerats och mätresultat samt datum kommer att registreras. Under vecka 11 och 12 2022, kommer vi därför att försöka mäta samtliga båtar som registrerats före årsskiftet 2021/22 och som står på varvet och i skjulen. Det behövs med andra ord ingen intresseanmälan längre. Båtägaren behöver inte närvara vid mätningen men kommer att få en bekräftelse på resultatet via e-post. Mer info finns här Länk
 • Samtliga båtar registrerade i BAS före 2022-01-01, kommer att XRF-mätas av ESS innan eventuell sanering, om ägaren inte anmäler att så ej ska ske. Det är en bedömning att ett antal båtar kommer i denna mätning kunna klassas som giftfria och inte behöva saneras. ESS står för samtliga mätkostnader för dessa båtar.
 • Med utgångspunkt i kommunens inspektionsmeddelande tillämpar vi de angivna referensvärdena för tenn 100 µgram och koppar 1000 µgram tills vidare för godkännande vid XRF-mätning. Blyhaltig bottenfärg skall överhuvudtaget inte förekomma på båtbottnar.
 • Inga båtar i ESS båtpark får målas med giftig bottenfärg och/eller blödande färg från och med 2022 oavsett var båten har sin huvudsakliga hemmahamn
 • Alla båtar som sjösätts i ESS regi (kran o slip) måste fr o m sjösättningen 2022 vara registrerade i BAS båtregister för att kunna boka sjösättningen
 • Alla båtar som sjösätts i ESS regi under perioden 2022-25 ska vara giftfria och ej målade med blödande färg enligt tabellen nedan
 • Även s.k. omålade båtar (båtar som aldrig bottenmålats) skall XRF-mätas om de sjösätts i ESS regi (via kran eller slip) eller hyr bryggplats av ESS.
 • Omålade båtar (båtar som aldrig bottenmålats) som sjösätter i egen regi (i.e. sjösättningsramp) och inte har bryggplats hos ESS, godkänns när ägaren intygat sakförhållandena.
RegistreringsårGodkänd för sjösättning utan sanering t o m år
2021 eller tidigare2025
20222023
20232024
20242025
20252025
Exempel: Båt som anskaffas och registreras i BAS 2023 kan sjösättas 2023 och 2024 utan mätning och sanering. Senast innan sjösättning 2025 måste den vara XRF-mätt och godkänd som giftfri för att kunna sjösättas i ESS regi.
 • Båtar som tvättas i båtborstbottentvätten ska kunna visa att de inte är målade med biocidfärg eller blödande/ytmjuk bottenfärg. Det kommer att gå att från BAS båtregister skriva ut intyg eller på annat smidigt sätt visa att båten är godkänd för att vid varje tvättillfälle använda båtborstbottentvätten.

Från och med 2026 gäller följande regler inom ESS:

 • Samtliga båtar i ESS båtpark skall vara registrerade i BAS båtregister med kompletta uppgifter
 • Samtliga båtar skall vara fria från biocider och blödande/ytmjuk färg
 • Sjösätts inte båtar som inte kan visa att de inte är målade med giftig bottenfärg och blödande bottenfärg, i ESS regi. (d.v.s på kran o slip)
 • Endast godkända båtar utan giftig bottenfärg och blödande bottenfärg kommer att tilldelas båtplats
 • Endast godkända båtar utan giftig bottenfärg och blödande bottenfärg kommer att få nyttja ESS båtbottenborsttvätt
 • Eventuellt behov av mätning och sanering av båtbotten för godkännande bekostas helt av båtägaren

ESS rekommendationer och styrningar till medlemmarna med anledning av ovanstående

För de båtägare som fortsatt vill sjösätta sin båt och ha båten vid bryggplats i regi av ESS, innebär ovanstående att:

 • Båtar som ägs av ESS medlem vid utgången av 2021 måste vara registrerad (genom ägaren/medlemmens försorg) i BAS senast 2021-12-31 för att kunna erhålla bidrag för sanering.
 • För båtar som kommer som ”nya” båtar (medlem som byter båt eller ny medlem med båt) från och med 2022 ska båtägaren intyga att båten är biocidfri, alternativ åta sig att inom ett år sanera båten för att få sjösättas i ESS regi. Eventuell sanering görs på båtägarens egen bekostnad. Båten registreras med kompletta uppgifter i BAS båtregister av ägaren.
 • Inga båtar i ESS båtpark får målas med giftig bottenfärg och/eller blödande färg från och med 2022 oavsett var båten har sin huvudsakliga hemmahamn.
 • Alla båtar som sjösätts i ESS regi måste fr o m sjösättningen 2022 vara registrerade i BAS båtregister
 • Från 2026 sjösätts inte båtar som inte kan visa att de inte är målade med giftig bottenfärg och blödande bottenfärg, i ESS regi, (d.v.s på kran o slip).

ESS Anvisningar för sanering i egen regi

I LOVA-beslutet föreskrivs villkor för hur en båtbotten ska saneras från giftig bottenfärg för att
hanteras och kunna ingå i ESS båtpark. Båten ska heller inte ha blödande färg för att på sikt hanteras
inom ESS båtpark. ESS förordar att båten saneras genom våtsandblästring inom ramen för vårt
LOVA-delprojekt ”Blästring”.

För sanering i egen regi av giftig och blödande bottenfärg inom ESS båtpark finns ett antal
förhållningsregler. Syftet är att båten på sikt ska bli godkänd för sjösättning via kran eller slip, kunna
tilldelas båtplats i sjön samt kunna utnyttja borsttvätten.

Det är därför ett oeftergivligt krav att den som vill sanera i egen regi, först ansöker om detta till styrelsen och beslut om godkännande av metod och ev saneringsbidrag ska fattas innan arbetet får påbörjas. Läs mer här Länk

Ett formulär för att skicka in en ansökan om sanering i egen regi, till styrelsen, finns här Länk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.