Ordningsregler – Bryggplatser

Bryggplatser finns i hamnen i Enköping och vid vår egen Klubbholme, Kolarudd. Som medlem kan man anmäla önskemål om båtplats och/eller varvsplats (vinterförvaring på varvets område). Ett medlemskap i ESS ger inte automatiskt rätt till detta men väl till förtur i köer där principen först till kvarn gäller vid fördelning.

Köpt plats

För så kallad köpt plats finns en inträdesavgift per ½ meter brygga (båtbredd). Denna syftar till samma sak som inträdesavgiften för medlem (man ”köper in sig” i tidigare gjorda investeringar), men riktar sig helt och hållet till investeringar och underhåll av våra bryggor. Denna inträdesavgift skrivs av med 1/5-del under 5 år. Eventuell resterande avgift återbetalas om båtplatsen återlämnas inom 5 år från det att inträdesavgift betalats. Vid byte till större plats skall inträdesavgift för tillkommande platsbredd betalas. Om en medlem avstår sin köpta båtplats helt men behåller sitt medlemskap, och därefter önskar båtplats igen, erläggs ny inträdesavgift för båtplats.

Om man inte vill betala inträdesavgift kan man hyra ”tillfällig båtplats” mot förhöjd årsavgift. Tillfällig plats hyrs ut ett år i taget.

Vilande plats

Medlem som har en ordinarie båtplats, men som inte önskar sjösätta och utnyttja båtplatsen ett år, kan lämna den som vilande till ESS. ESS hyr då ut platsen tillfälligt och medlemmen får halverad avgift för det året. Till det år medlemmen vill utnyttja sin köpta plats igen, anmäler medlemmen detta och betalar full hyra/avgift igen. Man kan inte få tillbaka sin plats under innevarande säsong. Medlem kan ha båtplats vilande i maximalt 5 år. Därefter upphör möjligheten att ha platsen vilande och platsen sägs upp.

För att erhålla en båtplats anmäler man sitt önskemål till båtplatsansvarig via ett anmälningsformulär som finns på ESS webbplats. Fördelning av båtplatser sker från 1 december till 15 maj för kommande säsong.

Övrigt om bryggplatser

Rätten att utnyttja bryggplatsen avser en säsong i taget. Varje säsong börjar den 1 april och upphör den 30 november. Avtalet förlängs automatiskt med ett år om uppsägning inte skett av någon av parterna senast 30 dagar före avtalstidens utgång.

Har båtplats inte tagits i bruk innan 15 juni och inte anmälts som vilande kan platsen tas över av ESS för att hyra ut till annan, trots att avgiften är betald. Dispens från detta kan ges av platsansvarig.

I grunden gäller att båtplats tilldelas för varje säsong av båtplatsansvarig. Medlemmen kan alltså inte betrakta en viss plats som ”sin plats” utan har att ta den plats som han anvisas. Platsansvarig kan behöva göra omflyttningar för att tillgodose allas behov på bästa sätt. Detta gäller även så kallad köpt plats. Inträdesavgiften innebär bara att man betalat för en viss båtbredd och inte för en specifik plats.

Under säsong äger ESS rätt att disponera tillfälligt ledig plats för gästhamnsservice. När man lämnar sin båtplats på Klubbholmen för ett antal dagar under ex vis semesterseglats, skall man anmäla till kiosken, så att ESS kan hyra ut denna plats som ”Gästhamnsplats”.

Det är inte tillåtet att själv hyra ut eller låna ut plats till medlem eller annan båtägare.

Båtägaren skall alltid ha sin båt tillfredsställande försäkrad.

Vatten och El vid bryggplatser

Vid bryggplatserna finns vattenslangar för färskvatten och elanslutningsstolpar. På Klubbholmen är tillgången på färskvatten begränsad och skall därför inte användas för båttvätt.

Den el som finns på bryggorna får användas utan särskild avgift för kortare behov, t ex vid underhållsarbeten i båten, vid dammsugning i båten eller en tillfällig laddning av batterier. För att möjliggöra för båtägare som vill ha båten ansluten till landström utan begränsning, är reglerna att dessa kontaktar kassören den fastställda avgiften per säsong för denna extra tjänst. Båtägaren får därefter ett märke att sätta väl synligt på båten. Märket innebär att man har rätt att utnyttja landström utan inskränkning, men innebär inte att man har förtur i de fall alla uttag är upptagna. Ligger annan båt ansluten till landström måste båtägare som betalat extra, vänta 24 timmar innan han drar ur sladden för en båt som inte betalat extra för el utan inskränkning. För den som inte betalar extra för el, gäller alltså längst 24 timmars anslutning, därefter riskerar båtägaren att bli bortkopplad.

Septitömning

Vid föreningens brygga bakom Hamnstugan finns en pumputrustning för tömning av septitankar. Denna bryggplats får inte blockeras genom att förtöja på denna plats, annat än i samband med tömning av septitank. Utrustningen drivs och underhålls av Enköpings kommun.

Vid yttre pontonen på Klubbholmen driver ESS en egen septitömningsstation. Förtöjning vid denna anläggning får endast ske i samband med tömning av septitank.

Serviceplats i hamnen

På samma brygga som septitömningsstationen i Hamnen, finns en serviceplats strax söder om tömningsstationen. Denna plats får användas fritt av medlemmar upp till ett dygn för serviceåtgärder med mera. Ingen förhandsbokning kan ske av denna plats som ej får blockeras för annat bruk.

Båtplatser i Hamnen i samband med upptagning

Lediga hamnplatser i samband med upptagning märks ut med röd/vita plastband. ESS har inget bokningssystem för dessa platser. Var och en som önskar en tillfällig plats i samband med upptagning får själv söka upp en av dessa i mån av tillgång.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.