Ordningsregler – Varvet

Allmänt om varvet

ESS varv finns i hamnen i Enköping. Här finns mastkran, båtkran för max 10 ton och slip för max 12 ton tillgängliga för alla medlemmar. Ansvarig för varvets verksamhet är Varvschefen som till sin hjälp har Varvskommittén. Sjösättning och upptagning bygger på att våra medlemmar ställer upp och hjälper till.

Varvsplatser och skjul

Varvsområdet arrenderas av Enköpings kommun som markägare. För området gäller följande ändamål enligt kontraktet med kommunen: ”Arrendestället får användas för varvs och hamnanläggning för fritidsbåtar samt båtuppläggning inom anvisat område för fritidsbåtar. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet”.

Varvsplatser (utomhus och markyta för båthus) hyrs ut av ESS till medlemmen baserat på ett Nyttjanderättsavtal och fastställd prislista. Priset grundas på disponerad yta. Varvsplatser hyrs mellan 11 augusti och 20 juni. I undantagsfall kan varvsplats utomhus hyras över sommaren mot en extra avgift.

Uppsägningstiden från medlems sida är 30 dagar före avtalstidens slut. Uppsägning från ESS sida kan endast ske i samband med villkorsförändringar eller om medlem bryter mot regelverket.

I grunden gäller att varvsplats tilldelas för varje säsong av Platsansvarig. Medlemmen kan alltså inte betrakta en viss plats som ”sin plats” utan har att ta den plats som han anvisas. Platsansvarig kan behöva göra omflyttningar för att tillgodose allas behov på bästa sätt.

ESS har rätt att flytta en medlems båtvagn tillfälligt i samband med underhållsarbeten eller annan orsak som har med varvets eller ESS verksamhet att göra.

Ett båthus är att likna vid en varvsplats (utomhusplats). Ägaren av båthus betalar årsvis hyra/avgift för den yta som båthuset omfattar, på samma sätt som hyra utgår för varvsplats i proportion till yta. Ägaren av båthuset skall vara medlem i föreningen och har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.

Båtägaren och skjulägare ansvarar för att båtar och skjul på varvsområdet är tillfredsställande försäkrade.

Båthuset får endast användas för uppställning/förvaring av båt samt därtill hörande verksamhet ske. Det är inte tillåtet att svetsa i båthusetBåtvagn eller kärra som tillhör båtägare med båtskjul skall förvaras i båthuset och får inte ställas upp under längre tid på annan plats inom varvsområdet. Detta gäller såväl med eller utan båt, sommar som vinter.

Varje ägare av båthus svara själv för försäljning av sitt båthus. Observera att köparen måste vara medlem i föreningen innan köpet fullföljs. Den gamla ägaren skall underrätta kansliet om försäljningen och säga upp det löpande hyresavtalet för båthuset (”markytan”). Den nye ägaren skall förutom medlemskap i föreningen och köpeavtal, ha ett gällande avtal med föreningen avseende båthus.

I hamnen är det också möjligt för de som inte vill ta upp, att hyra vinterplats i sjön. I Klubbholmen är det dock inte möjligt att göra detta.

Ansvar för underhåll av skjul

Ägaren av skjul ansvarar för allt underhåll (reparationer, målning, taktäckning osv) av sitt skjul. Enköpings Segelsällskap har inget ansvar för uppkomna kostnader i samband med underhåll.

För att säkerställa att båthusen ger ett rimligt enhetligt intryck skall i förkommande fall exteriör målning endast ske med användande av klubben anvisad färgkvalitet och färgkod.

Varvsplatser med tillfällig täckning

Båtägare som byggt en tillfällig täckning (”pressenings-skjul”) skall montera ner sådan täckning senast i samband med sjösättning (senast 15 juni). Under sommarsäsongen får inga ”pressenings-skjul” vara uppresta. Regeln om att pressenings-skjul skall nedmonteras varje år, gäller även om båt förvaras i pressenings-skjulet över sommaren, utan att sjösättas.

Sjösättningar och upptagningar

Ordinarie sjösättningar och upptagningar sker vanligtvis under lördagar och söndagar samt vissa tisdagskvällar i perioden sent april – tidigt juni respektive mitten av september till slutet av oktober. Normalt planeras för cirka 12-14 dagar för sjösättning och lika många för upptagning.

För medlemmar som inte har möjlighet att nyttja de ordinarie sjösättnings- eller upptagningsdagarna är det oftast möjligt att ordna en extra sjösättning eller upptagning, till förhöjd avgift. Båtägare som på grund av haveri eller annat ”tekniskt” skäl, måste ta upp båten på annan tid än ordinarie upptagningsdag skall betala enligt fastställda prislistan för extra tid. Detta gäller även vid slipen.

Om en båt sjösätts och behöver tas upp samma dag på grund av tekniskt problem, (ex vis läckage) skall det hanteras som en extra upptagning och sjösättning dvs det utgår en avgift.

Bokningar till klubbens kran och slip görs i sällskapets internetbaserade bokningssystem för sjösättning/upptagning. Medlem kan även ta kontakt med kranpersonalen under en sjösättnings- eller upptagningsdag och efterhöra möjligheterna att få sjösätta/ta upp utan föregående bokning. Det är i dessa fall upp till kranpersonalen att besluta om huruvida detta är möjligt eller ej.

I medlemsavgiften ingår en sjösättning och en upptagning per medlemsavgift. Användande av traktor med förare, för transport av vagn och båt inom varvsområdet ingår inte i medlemsavgiften. Medlem som vill ha hjälp av traktor får betala traktoravgift, som debiteras i samband med övriga medlems- och varvsavgifter.

Sjösättnings- och upptagningsdagar finns på fliken Kran & Slip

Säkerhet i samband med upptagning och sjösättning

I de fall en vagn eller en båt inte bedöms kunna hanteras på ett säkert sätt i lyftet eller i transporten är det kranchefen respektive traktorföraren som tar beslutet om att inte lyfta båten eller att inte köra den på vagn.

Båtägarens förberedelser

Gör i ordning vagn/kärra i god tid, se till att däcken är fyllda med luft, att vagnen går att koppla på traktorn, att pallvirke, täckningsmateriel med mera inte ligger så det hindrar. Se till att vagnen/kärran är tydligt märkt med varvsplatsnummer eller skjulnummer, det skall vara synligt för traktorföraren, det är han som skall hitta din vagn. Var på plats två (2) timme före den tid du fått, och var beredd på att det kan bli aktuellt med både tidigare och senare tid för sjösättning/upptagning. För de som bokar in sig på dagens första sjösättnings-/upptagningstimme räcker det att vara på plats en timme tidigare än den bokade tiden. Båtägaren ansvarar för att hjälpa traktorföraren med att koppla vagnen.

Sjösättning går ofta snabbare än upptagning, varför det är viktigt att vara beredd på att det kan bli tidigare än den bokade tiden. Eftersom båtägaren ofta är sysselsatt med att hantera båten i sjön, i samband med upptagning, är det särskilt viktigt att förbereda vagnen så att det går smidigt för traktorföraren att köra fram vagnen i rätt tid, märkning, åtkomlighet och luft i däcken är viktigt. En medhjälpare som kan hålla sig på land och ha kontakt med kranpersonalen och med traktorförare samt båtägaren är mycket värdefullt, speciellt vid upptagning.

Vid upptagning har båtägaren möjlighet att tvätta båten på spolplattan under 20 minuter. Ingen tvätt/spolning ovanför relingslist (motsv) får ske. Anledningen är dels säkerhetsproblem med att klättra på däck och dels att man i så liten utsträckning som möjligt skall stänka ner båtar på angränsande spolplatser.

Klubbens båtvagn

Klubben har en båtvagn som kan lånas för kortlån (maximalt 4 timmar) inom varvsområdet. Båtägare som vill låna båtvagn bokar den i samband med bokning av sjösättning eller upptagning. Båtägaren svara själv för att palla och stötta båten i samband med lastning och lossning av båten. Observera att fler vill använda båtvagnen, därför får man bara låna den upp till 4 timmar. Maxbelastningen på vagnen är 5 ton.

Mastförvaring

Master skall förvaras i eget båthus eller läggas i mastställ, master skall inte förvaras på marken. De som har längre och tyngre master får förvara dessa söder om maststället under förutsättning att de inte läggs direkt på marken och att båtägaren håller med egna bockar.

Tryckluft för påfyllning av däck

Det finns en ”luftklocka” på hörnet av traktorgaraget, vid spolplattan. Denna får tillfälligt lånas/tas med till varvsplats för att fylla däck, men skall omedelbart återställas och återanslutas till tryckluftssystemet, för att nästa behövande skall kunna använda den.

Svetsning och heta arbeten inom området

Av brandskyddsskäl är svetsning och så kallade heta arbeten endast tillåtet på svetsplattan bredvid slipen, och får under inga omständigheter ske på annan plats, och detta inkluderar båthusen.

El på varvsplatserna

El i stolparna runt om på varvsområdet hålls avstängd från 1 december till sista februari.

Miljöskjul och sopor

I miljöskjulet får klubbens medlemmar lämna spillolja, färgrester, oljefilter. Man kan också lämna uttjänta startbatterier där. Hjälp till att hålla ordning och att sortera rätt, så blir det lättare för var och en att ta sitt miljöansvar. I detta ingår till exempel att hälla spilloljan i tanken och att inte bara ställa in fyllda dunkar i miljöskjulet.

Sopcontainern är till för sopor som vi tar med oss hem från sjön samt för sopor som vi får i våra båthus eller på varvsplatsen när vi är där och jobbar. Den är inte till för grovsopor från ex vis båthusstädning eller hushållssopor från vår bostad.

Trafik och vistelse inom varvsområdet i samband med sjösättning och upptagning

Sjösättning och upptagning medför mycket rörelser och verksamheter med ESS-funktionärer, båtägare och medhjälpare. För allas säkerhet bör vi undvika obehörig biltrafik och att vistas i området SPOLPLATTAN-KRANEN-HAMNSTUGAN.  När slipen används är det inte tillåtet att köra bil eller vistas mellan slipen och skjulet.

Städning på varvsområdet och runt egen varvsplats/båthus

Föreningen sköter gemensamma grönytor samt underhåller körytor inom varvsområdet. Varje innehavare av varvsplats eller båthus är ansvarig för städning och ordning och skötsel av egen varvsplats och ytorna i omedelbar närhet av varvsplats och båthus.

Efter sjösättning skall varvsplatsen iordningställas snyggt och prydligt av båtägaren. Vagn skall stå på varvsplatsen, utom i de fall föreningen flyttar vagnen för att skapa parkeringsplatser i närheten av bryggplatserna.

Speciellt viktigt är att varvsplatsen inte används för upplag av överbliven material, trädgårdsmöbler eller liknande. Vi har alla ett ansvar för att vårt område ser prydligt ut.

Parkering inom varvsområdet är begränsad till parkering i samband med båtrelaterade aktiviteter. Övrig långtidsparkering är inte tillåten.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.