Styrelse och medlemsmöten

Vill du komma i kontakt med styrelsen så hittar du aktuell kontaktinformation här Länk

ESS högsta beslutande organ är medlemsmötena. Det förekommer tre ordinarie medlemsmöten, årsmöte, vårmöte och höstmöte.

Beslut som tas vid medlemsmöten effektueras av ESS styrelse, som består av elva (11) ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka 10 gånger per år, dock inte under senare delen av juni till början av september.

Vissa styrelseledamöter har ansvar för att leda de olika kommittéer som finns inom ESS, följande kommittéer finns:

  • Festkommittén
  • Klubbholmskommittén
  • Varvskommittén
  • Tävlingskommittén
  • Redaktionskommittén
  • Båtlivskommittén

Ledamöter till kommittéerna väljs av årsmötet.

Kallelse till föreningsmöten skall enligt stadgarna göras minst 14 dagar före mötet. Kallelse skall vara skriftlig. ESS använder webbsidorna www.enkopingssegelsallskap.se som huvudsaklig kanal för att kalla till möte. Kallelse sker genom skriftligt meddelande på ESS webbsidors första sida, minst 14 dagar före möte. Datum för möte framgår också av ESS kalender, som också finns på webbsidorna.

Förutom kallelse delges information av typen propositioner, motioner, valberedningens förslag med mera i så god tid som möjligt på webbsidorna, i syfte att mötesdeltagarna skall vara väl pålästa i ärendena inför mötet.

Protokoll från medlemsmöten publiceras på ESS webbsidor, så fort dessa justerats. Protokollen har en egen sida och ligger kvar lång tid på dessa sidor.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.