Vakt- & arbetsplikt

Enköpings Segelsällskap är en båtklubb och inte en kommersiell marina. Detta innebär att merparten av allt arbete med investeringar, underhåll, sjösättningar och vakthållning utförs av klubbens medlemmar själva. För att fördela detta arbete på ett rättvist sätt har alla medlemmar en årlig arbetsplikt på för närvarande 18 timmar per år. Av dessa 18 timmar faller normalt 9 timmar på ett vaktpass per säsong och 9 timmars övrigt arbete per säsong.
På hemsidan finns ett bokningssystem (BAS) där medlem själv kan boka tider och uppgifter som passar. Undantaget från arbetsplikt är familjemedlemmar.

Enstaka arbetstimmar överskridande den årliga kvoten ersätts ej. Däremot ersätter klubben de medlemmar som beordrat jobbar avsevärt flera timmar med en timersättning brutto som är satt att inkludera skatt som medlemmen betalar själv. Däremot står föreningen för de lagstadgade sociala avgifterna. Observera att denna ersättning endast betalas ut om arbetet i förväg är godkänt av respektive kommittéansvarig.
Medlemmar av ESS styrelse, kommittéer och andra föreningsfunktionärer där det helt klart att man behöver arbeta mer än de föreskrivna 18 timmarna kan efter styrelsebeslut medges att växla sin vaktskyldighet mot 9 timmars övrigt arbete.

Undantagna från arbetsplikt är:

 • Nya medlemmar första kalenderåret.
 • Familjemedlemmar
 • Medlem med mer än 25 års medlemskap, som inte har några innehav (båtplats, varvsplats, båthus eller stuga) och inte nyttjar sjösättning eller upptagning kan ansöka om arbets- och vaktpliktsbefrielse. Om sådan medlem väljer att vara aktiv inom ESS och utföra vakt eller arbete, ersätts inte sådant arbete upp till beslutad plikt.

Regler för vaktgång

Syftet med vaktplikten är inte man vaktar sin båt, sin bryggplats eller sitt skjul. Man vaktar solidariskt alla föreningens resurser (kran, slip, traktorer, bryggor, bastu, klubbhus, osv) samt övriga medlemmars båtar och skjul som finns på ESS områden. Vaktplikten värderar inte hur ofta man nyttjar viss resurs eller hur värdefull båt medlemmen har, ett medlemskap medför solidariskt ansvar för den av sällskapet beslutade vaktgången.

Grunden för ESS vakthållning är att under säsong bedriva nattlig vaktpatrullering vid Klubbholmen såväl som inne i Hamnen/varvet. Varje vaktnatt utgörs av två personer på respektive ställe.

Vaktpassen kan bokas såväl i Hamnen som på Klubbholmen, det finns ingen koppling mellan att man har båt på Klubbholmen och att man enbart kan gå vakt på Klubbholmen. Som medlem i ESS vaktar man ESS anläggningar och övriga medlemmars egendom.

Medlem med arbetsplikt skall normalt genomföra ett vaktpass per säsong vilket motsvarar 9 timmars arbetsplikt. Beroende på behov av övrig arbetsplikt kan möjligheter att boka ett andra vaktpass erbjudas under säsongen för att ge alla möjlighet att genomföra sin arbetsplikt.

Bokning av vaktpass sker på egen hand i BAS. Via bokningssystemet (BAS) kan medlemmen själv se bokade tider och ansvarar för att den vakten genomförs.

Om medlem får förhinder (t.ex. sjukdom) på bokad tid ska medlemmen själv ordna en ersättare eller byta vaktpass med någon annan. Medlemmen är dock alltid själv ansvarig för det ursprungliga vaktpasset och blir debiterad fastställd avgift för utebliven vakttjänstgöring om ersättaren inte fullgör vaktpasset på föreskrivet sätt. Observera att ersättaren ska vara medlem i ESS och minst 18 år gammal.

Medlemmar med bostadsort mer än 5 mil från Enköping kan medges att på egen hand boka ett dubbelt vaktpass för att fullgöra hela sin arbetsplikt. Man tillåts då att genomföra vakten tillsammans med anhörig eller annan utomstående över 18 år. Medlemmen tar själv ansvar för att eventuell utomstående person kan genomföra vaktpasset på ett säkert sätt.

Det praktiska utförandet av ett vaktpass regleras i en separat vaktinstruktion som återfinns i BAS respektive utlagt i pappersform på de två vaktställena.

Om det inträffar att någon blir ensam vakt, t.ex. om den andre vakten missat sitt åtagande, gäller följande:

 • Är det möjligt att nå den andre vakten per telefon så gör ett försök att ringa och kalla in denne.
 • Om detta inte är genomförbart så är en annan möjlighet att medlemmen med kort varsel kallar in en extra vakt i form av t.ex. en anhörig och genomför vaktnatten som planerat. I så fall tillgodoräknas detta som dubbelpass och motsvarar hela arbetsplikten det året.
 • Kan ersättare inte uppbringas är det tillåtet att bryta vaktpasset efter halva tiden. Det är även tillåtet att avstå från ronderingen som ensam vakt. Däremot skall de föreskrivna skyldigheterna för städning genomföras.

Vid frågor om vakten ta kontakt med Vaktkommittén.

Övrigt arbete inom ramen för arbetsplikten

De 9 timmars arbetsplikt utöver ett vaktpass som skall genomföras per säsong utgörs av alla de aktiviteter som behövs för att driva ESS verksamhet.

Exempel på sådant arbete som kan tillgodoräknas är:

 • Allt arbete på allmänna städdagar.
 • Arbete vid kran och slip.
 • Gräsklippning och slyröjning på allmänna platser, som organiserats av ESS.
 • Allt förekommande beslutat arbete i de olika kommittéerna, t.ex. att snickra bryggor, laga mat på seglarlägret, arrangera fester med mera.
 • Värd vid en ESS sammankomst
 • Arbete med administration av olika slag, t.ex. timredovisning och planering av arbetsdagar
 • Kommitté- och styrelsearbete

Vid behov kan arbete i form av ett andra vaktpass (9 timmar) erbjudas för att fylla uppkomna hål i vaktschemat eller för att skapa slumpvisa extravakter på vintersäsongen.
Allt arbete skall godkännas av respektive kommitté ordförande innan arbetet utförs för att det skall tillgodoräknas medlemmen som arbetspliktstid. Varje kommitté och ytterst kommittéordföranden ansvarar för registrering av timmar.

Medlem som inte vill göra sin arbetsplikt kan välja att betala en fastställd avgift för arbete som ej fullgörs. Detta blir också fallet om man inte fullgjort sin arbetsplikt vid årets slut. Vakttjänstgöringen kan man också köpa sig fri från eller genom att på eget initiativ ta in ersättare som dock måste vara medlem i ESS.

Undantag från arbetsplikt

Generellt finns inga undantag från ovan, dock äger ESS styrelse rätt att undanta enskilda medlemmar från dessa skyldigheter i specifika fall.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.