Allmänt om medlemsskap

Ansökan om medlemskap görs via ett webb-formulär. När ansökan tagits emot sänder kassören en faktura på inträdesavgiften och årsavgift.

Aktuella avgifter hittar du här. Länk

För att en ansökan skall behandlas ska inträdesavgiften och årsavgift vara insatt på Sällskapets konto. Därefter, vid nästkommande styrelsemöte, fattar styrelsen ett formellt beslut om medlemmens inträde i Sällskapet. Först då finns möjlighet att tilldelas båt-, varv- eller skjulplats.

Sällskapet har enligt stadgarna 5 olika medlemskategorier:

Aktiva (vuxna) medlemmar: Betalar medlemsavgift samt tillkommande avgifter för bryggplatser, varvsplatser, skjulplatser. Har rätt till en sjösättning och en upptagning och kan inneha en båtplats, en skjulplats eller en varvsplats, en tomt på Klubbholmen. Omfattas av den av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång.

Ständiga medlemmar och Hedersmedlemmar: Betalar idag ingen medlemsavgift, övriga skyldig- och rättigheter som Aktiva medlemmar.

Familjemedlemskap: Kan lösas efter att någon i familjen löst ett Aktivt medlemskap. (alla boende på samma adress) Alla familjemedlemmar kan då representera ESS, tävla för ESS samt inneha styrelse- eller annat förtroendeuppdrag inom ESS. Familjemedlemskap ger inte rätt till sjösättning och upptagning mm som ett aktivt medlemskap ger, i gengäld omfattas inte Familjemedlemskap av arbetsplikt. Familjemedlemskap ger heller ingen rösträtt vid Sällskapets föreningsmöten.

Ungdomsmedlemmar: Betalar medlemsavgift för ungdomsmedlem till och med det år
medlemmen fyller 20. Sedan övergår medlemskapet till aktiv medlem utan
inträdesavgift. Har inte rätt till sjösättning och upptagning och kan inte inneha
båtplats, skjulplats, varvsplats eller tomt på Klubbholmen. Omfattas inte av den av
styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång. Har rösträtt, från och med det år
de fyller 15 år, på ESS medlemsmöten.

Sällskapet har för närvarande ingen medlemskategori för stödjande, vilande eller annan kategori utöver ovanstående.

Ny medlem betalar inträdesavgift. Inträdesavgiften är ett sätt för den nye medlemmen att ”köpa in” sig i den ganska omfattande och dyra utrustning och anläggning som ESS har och som har bekostats och kommer att underhållas med medlemsmedel. Exempel på utrustning och anläggningar i föreningens ägo är, utöver den egna fastigheten Klubbholmen, Kranar, Slip, Traktorer, Hamnstuga, Spolplats med reningsverk med mera.

I årsavgiften ingår en sjösättning och en upptagning på varvet på ordinarie sjösättnings- och upptagningsdagar. I medlemsavgiften ingår även tillgång till sjösättningsramper för sjösättning och upptagning av mindre båtar i egen regi.

Efter att medlemmen vunnit inträde kan denne få tillgång till ESS lokaler och anläggningar med en medlemsnyckel och/eller en fjärrkontroll till våra bommar. Nycklar registreras i vårt medlemsregister och skall återlämnas när medlemskap avslutas.

ESS använder ett databaserat medlemsregister där medlemsnummer och personnummer används. Personnumret behövs för att t.ex. båtplatskontrakt mellan ESS och medlem skall vara formellt korrekt. Dessutom behövs personnummer numera för att kunna anmäla medlemmar i något av våra moderförbund, exempelvis Svenska Seglarförbundet.

Bryggplatser finns i hamnen i Enköping och vid vår egen Klubbholme, Kolarudd. Som medlem kan man anmäla önskemål om bryggplats och/eller varvsplats (vinterförvaring på varvets område).
Man kan inte ha en plats vilande och hyra en annan plats. Detta innebär att familjer som vill ha flera båtplatser eller varvsplatser måste registrera fler familjemedlemmar som fullvärdiga medlemmar.
Bryggplatser och vinterplatser på varvet kan i mån av tillgång även hyras ut till icke medlemmar.

En permanent bryggplats, så kallad köpt bryggplats, har en startavgift per halvmeter bryggplats båten behöver plus en årlig avgift. Startavgiften har samma syfte som inträdesavgiften i sällskapet men riktar sig mot investeringar och underhåll av våra bryggor.

Mot förhöjd avgift kan en medlem som alternativ hyra en tillfällig bryggplats.

Det finns krav på medlemmar att gå vakt och utföra arbete i klubbens regi.

Varje år inbjuder vi våra nya medlemmar till ett informations- och välkomstmöte på Klubbholmen, vanligtvis i maj månad.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.