Ansökan om sanering i egen regi

I LOVA-beslutet föreskrivs villkor för hur en båtbotten ska saneras från giftig bottenfärg för att hanteras och kunna ingå i ESS båtpark. Båten ska heller inte ha blödande färg för att på sikt hanteras inom ESS båtpark. ESS förordar att båten saneras genom våtsandblästring inom ramen för vårt LOVA-delprojekt ”Blästring”.

För sanering i egen regi av giftig och blödande bottenfärg inom ESS båtpark finns ett antal förhållningsregler. Syftet är att båten på sikt ska bli godkänd för sjösättning via kran eller slip, kunna tilldelas båtplats i sjön samt kunna utnyttja borsttvätten.

Det är ett oeftergivligt krav att den som vill sanera i egen regi, först ansöker om detta till styrelsen och beslut om godkännande av metod och eventuellt saneringsbidrag ska fattas innan arbetet får påbörjas.

Sökandes uppgifter och båtens uppgifter

Ansökningsdatum (ÅÅ-MM-DD)
ESS medlemsnummer*
E-postadress*
Namn:*
Båten:*
Skrovmaterial*
Båtens längd i meter*

Båtens nuvarande status avseende bottenfärg

Finns XRF-protokoll:*
Medelvärde Tenn: (µgram /cm2)
Medelvärde Koppar: (µgram /cm2)
Medelvärde Zink : (µgram /cm2)
Medelvärde Bly: (µgram /cm2)
Bedömning av om båten har blödande färg är gjord
Bedömningen är gjord av
Bedömningens resultat

Saneringsmetod som avses användas

Saneringsmetod*
Beskriv saneringsmetod
Plats för sanering*
Beskriv skydd mot spridning av saneringsrester *
Beskriv omhändertagnade av avfall på plats *
Ange transportör av farligt avfall *
Ange mottagningsställe för farligt avfall *

Sökt bidrag

Sökt bidrag (kr)*
Önskar annat saneringsbidrag om totalt kronor, ange också motiven.
  • Efter att styrelsen godkänt metod för sanering och beslutat om ev saneringsbidrag skall en inspektion göras på plats av funktionär som styrelsen utser, av att Länsstyrelsens villkor kan följas och uppgifterna i ansökan stämmer, innan arbetet får påbörjas.
  • ESS ska när som helst under saneringen kunna genomföra en inspektion av arbetet.
Verifiera att du inte är en robot genom att skriva in tecknen du ser
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.