ESS förhandlingsdelegations första möte med kommunens tjänstemän

Förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 22 juni inleddes arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation (Sten Stabo, Peter Brickner och Hans Selg) var kallade till ett inledande möte hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åman. Han biträddes av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning.

Efter en liten historiebeskrivning av samspelet mellan ESS och kommunen som Sten lämnade, diskuterades olika aspekter på ett nytt avtal och avtalets kopplingar till vad som är viktigt för ESS respektive Enköpings kommun.

ESS förhandlingsdelegation framhöll dels betydelsen av att hitta avtalskonstruktioner som på ett tillräckligt bra sätt möjliggör för ESS att med medlemsmedel underhålla och utveckla varvsområdet, dels att vi gärna ser en kontinuerlig dialog med kommunen om hur båda parter kan utveckla verksamheten på och i omedelbar anslutning till det nu arrenderade området.

Kommunens representanter var å sin sida tydliga med att man inte kommer att släppa området för all framtid och att just tidsaspekten i avtalet av eventuella ersättningsklausuler vid en eventuell framtida uppsägning kommer att vara bland de viktigaste delarna i ett nytt avtal.

Samtalen fördes i en mycket positiv anda och det verkade vid mötet som att det är fullt möjligt att nå ett förhandlingsresultat under hösten.

Parterna enades om att träffas igen den 24 augusti och att förvaltningen till dess skall ha tagit fram ett antal grundläggande punkter som avtalet skall bygga på. Mötet syftar då till att gå igenom dessa grundläggande momenten och försöka hitta gemensam syn/uppfattning om dessa delar.

Sammanfattningsvis:

  • ESS har uppnått den önskade situationen att vi inte lägre är låsta till det avtalsförslag som sändes ut i samband med uppsägningen för villkorsändring.
  • Förhandlingarna har precis börjat och tidsaspekten i avtalet kommer troligen att vara en av de svårare frågorna att lösa.
  • Det finns ett intresse från ansvariga tjänstemän att få till ett avtal och att fortsätta diskussionerna med ESS om hur båda parter kan utveckla verksamheten i det aktuella området.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.