Information från styrelsen om medlem utan arbets- och vaktplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut, men att ett återkommande problem och diskussionsämne har varit frågan varför medlemmar som inte nyttjar några resurser inom ESS, skall ha vakt- och arbetsplikt. Fortsätt läsa

Information från styrelsen om vakt- och arbetspliktplikt

Avseende Vakt- och arbetsplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut och att man uppnått den eftersträvade effekten, då mer än 450 medlemmar har deltagit i olika nödvändiga arbetsinsatser.

Med denna medverkan från medlemmarna har dels kostnaderna kunnat hållas nere, dels har våra möjligheter att planera och genomföra olika arbeten ökat. Detta har sammantaget lett till att ESS verksamhet har utvecklats i positiv riktning.  Exempel på det är att ledarna i ungdomsverksamheten inte behövt laga mat utan kunnat koncentrera sig på att ta hand om ungdomarna på seglarlägret. Ett annat exempel är att vi nu åstadkommit en rejäl ansiktslyftning av varvsområdet, vilket har varit väldigt angeläget med hänsyn till pågående förhandlingar med kommunen om nytt arrendeavtal.

Styrelsen har därför beslutat att arbetsplikten och vaktplikten enligt 2015 års modell skall behållas. Analysarbetet visar dock att det både för tydligheten och det praktiska genomförandets skull behöver göras vissa justeringar och förtydliganden. Styrelsen har därför fatta ett antal beslut och redovisar nedan innebörden av dessa beslut. Fortsätt läsa

Fortsatta förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 24 augusti återupptogs arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation var kallade till andra mötet hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åsman. Han biträddes även denna gång av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning. Fortsätt läsa

ESS förhandlingsdelegations första möte med kommunens tjänstemän

Förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 22 juni inleddes arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation (Sten Stabo, Peter Brickner och Hans Selg) var kallade till ett inledande möte hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åman. Han biträddes av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning. Fortsätt läsa