Information från styrelsen om vakt- och arbetspliktplikt

Avseende Vakt- och arbetsplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut och att man uppnått den eftersträvade effekten, då mer än 450 medlemmar har deltagit i olika nödvändiga arbetsinsatser.

Med denna medverkan från medlemmarna har dels kostnaderna kunnat hållas nere, dels har våra möjligheter att planera och genomföra olika arbeten ökat. Detta har sammantaget lett till att ESS verksamhet har utvecklats i positiv riktning.  Exempel på det är att ledarna i ungdomsverksamheten inte behövt laga mat utan kunnat koncentrera sig på att ta hand om ungdomarna på seglarlägret. Ett annat exempel är att vi nu åstadkommit en rejäl ansiktslyftning av varvsområdet, vilket har varit väldigt angeläget med hänsyn till pågående förhandlingar med kommunen om nytt arrendeavtal.

Styrelsen har därför beslutat att arbetsplikten och vaktplikten enligt 2015 års modell skall behållas. Analysarbetet visar dock att det både för tydligheten och det praktiska genomförandets skull behöver göras vissa justeringar och förtydliganden. Styrelsen har därför fatta ett antal beslut och redovisar nedan innebörden av dessa beslut.

  •  Vaktskyldigheten är ett (1) vaktpass för alla utom de som undantagits på grund av annat arbete som funktionär (exempelvis styrelsearbete eller kommittéarbete) eller beviljats tillfälligt avsteg (pga sjukdom etc).
  • Arbetsplikten är 9 timmar arbete för alla utom för de som beviljats avsteg (pga sjukdom etc), eller som getts möjlighet att genomföra två vaktpass.
  • Man kan byta arbetsplikt mot vaktgång och vice versa. Innebörden är att den minsta prestationen för alla medlemmar är totalt 18 timmar, utfört som vakt eller arbete. Inledningsvis är dock vaktbokningssystemet inställt så att man endast kan boka ett (1) vaktpass. Eventuellt kommer det att ändras senare, för att möjliggöra bokning av två pass.
  • Möjlighet finns att tillgodoräkna sig 1 timme arbetstid för deltagande i medlemsmöte. På detta sätt vill styrelsen stimulera medlemmarna att delta i föreningsverksamheten och den demokratiska processen i sällskapet. Deltar man i tre medlemsmöten (årsmötet, vårmötet, höstmötet) kan man alltså tillgodoräkna sig tre arbetstimmar dvs. en tredjedel av plikten.
  • Första kalenderår som medlem är pliktfritt (både vakt och arbete). Syftet är att förenkla arbetet och administrationen av exempelvis vaktbokningen, men att också förenkla och ha en tydlig princip för nytillkomna medlemmar. Det spelar ingen roll om man kommer med tidigt eller sent på året, samma regler tillämpas.
  • Det är inte tillåtet för medlem att leverera varor (virke, byggnadsmaterial, grus etc) och därmed kvitta detta mot arbetstid eller vaktgång. Det är ju arbetet eller vaktgången ESS vill ha utförd. Varor som ESS behöver skall anskaffas på korrekt sätt och under kontrollerade former.
  • Medlem som använder egen bil (och släpvagn) för att utföra transporter i ESS ersätts med kilometerersättning, och skall inte ersättas med arbetstid som kompensation för bilnyttjandet.
  • Verktyg för arbete inom ESS skall som princip tillhandahållas av ESS och medlems privata verktyg tas med på egen risk och ersätts inte. Självklart kan det finnas undantag då en medlem har unika verktyg för särskilda ändamål, men då skall det vara tydligt överenskommet mellan medlem och kommittéansvarig
  • Möjlighet till ”friköp”, dvs. att betala istället för att utföra arbete eller gå vakt, skall finnas. Gör medlemmen detta i förväg, dvs. senast sista februari i samband med att övriga avgifter skall betalas, får medlemmen en lägre kostnad än om det betalas i efterskott som en avgift för utebliven insats.

Syftet med detta är att förenkla administration och uppföljning och att det ger en säkrare grund för planering. Styrelsen får i förväg veta vilka som inte avser delta i det gemensamma arbetet och kan då säkerställa med andra resurser, att arbetet ändå kan utföras.

Som en följd av detta är kostnaden satt till 1500 kr för att vaktpass och 1500 kr för 9 timmars arbetsplikt, för ett ”friköp”. Om medlemmen faktureras för ej utfört arbete i efterhand, dvs i slutet av året är kostnaden 250 kr per timme dvs ett ej utfört vaktpass om 9 timmar faktureras 2250 kr och 9 timmar ej utförd arbetsplikt faktureras också 2250. Detta skall inte blandas ihop med den avgift som finns för medlem som uteblir från ett planerat/bokat vaktpass. Har medlem bokat eller tilldelats ett vaktpass som framgår i bokningssystemet och uteblir från denna vakt är avgiften 3000 kr.

Arbetstid för ett år kan för närvarande inte sparas och föras över från ett år till ett annat. Det skulle öka administrationen för mycket och samtidigt bygga in mycket osäkerheter i planeringen.

Dessa förtydliganden och tillämpningar kommer att inarbetas i ESS Regelbok och att den uppdaterade informationen i regelboken kommer att föras in på motsvarande informationssidor på ESS webbsidor.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.