Information från styrelsen om medlem utan arbets- och vaktplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut, men att ett återkommande problem och diskussionsämne har varit frågan varför medlemmar som inte nyttjar några resurser inom ESS, skall ha vakt- och arbetsplikt.Av och till förs den diskussionen med stöd av begrepp som ”stödjande medlem”, där argumentet är att en medlem vill vara stödjande medlem ekonomiskt, men inte ha plikter att utföra. Styrelsen tycker då att det är viktigt att hålla i minnet att begreppet stödjande medlem togs bort i och med en stadgeändring som skedde för inte så många år sedan.

Styrelsen linje är att vakt- och arbetsplikt i ESS utgår från medlemskapet. Det spelar ingen roll om man nyttjar mycket eller lite, ett medlemskap medför solidariskt ansvar för sällskapets samtliga resurser och beslutade arbetsuppgifter. Genom att engagera alla medlemmar kan kostnaden för detta hållas nere, vilket ligger i medlemmarnas intresse. Ett annat viktigt motiv är att sprida arbetsbördan från några få i sällskapet till så många som möjligt, och därigenom minska bördan på de som idag har stått för merparten av utfört arbete.

Det är för närvarande inte aktuellt att införa någon ny medlemskategori (typ stödjande eller vilande medlem) varför styrelsens linje är att det enda logiska skälet till att undanta medlemmar från vakt eller arbete är om en medlem som varit aktiv under lång tid, inte längre nyttjar sjösättningar och upptagning och inte innehar båtplats, varvsplats, skjulplats eller stuga.

En medlem som varit aktiv en lång tid (25 år) får då anses ha tillfört ESS så mycket nytta i form av arbete och vakt, att det kan vara logiskt att undanta denne, när medlemmen inte är aktiv i sitt båtliv längre.

Styrelsen har därför beslutat att en ständig medlem eller aktiv medlem med mer än 25 års medlemskap, som inte har några innehav (båtplats, varvsplats, båthus eller stuga) och inte nyttjar sjösättning eller upptagning kan ansöka om arbets- och vaktpliktsbefrielse. Om sådan medlem väljer att vara aktiv inom ESS och utföra vakt eller arbete, ersätts inte sådant arbete upp till beslutad plikt.

Denna regel kommer att inarbetas i ESS Regelbok och att den uppdaterade informationen i regelboken kommer att föras in på motsvarande informationssidor på ESS webb.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.