Information om planerade ställplatser för husbilar på gamla Z-kvarteret under 2018

Uppdaterad 2018-04-23. Under diskussionerna om nytt arrendeavtal framförde kommunen önskemål om att sommartid förlägga ställplatser för husbilar på någon del av varvsområdet. En ställplats motsvarar i allt stort en gästhamn för båtar, d.v.s. en övernattningsplats för en eller två nätter och inte en parkering för längre tid. ESS var i grunden positiva till detta under förutsättning att kommunen står för investeringen och att vi kan lösa avspärrningar så att inte hela området öppnas för biltrafik.

Planerna har nu kommit så långt att kommunen sommartid vill utnyttja gamla Z-kvarteret mot lilla pottan (som ändå inte ingår i vårt arrendeavtal) plus lite till för att möjliggöra åtkomst till toatömningsstationen, som också är i kommunens ägo. Ytterligare en konsekvens av detta blir att sjösättningsrampen mot lilla pottan blir öppen, också ett önskemål från kommunens sida.

Kommunen tänker sig att bekosta en breddning av infarten norr om nuvarande bommar plus installation av elstolpar norr om gamla Z-kvarteret, en betalautomat samt nödvändiga avspärrningar. Detaljutformningen mot UPA-skjulen och hur stort område mot kranen som vi eventuellt skall erbjuda som möjliga ställplatser är inte helt bestämt ännu. Det viktiga här är att inte traktorgarage, kran och spolplatta blockeras så vi inte kan göra oplanerade sommar-lyft. Under lågsäsong räcker troligen en liten del av Z-kvarteret för ställplatser.

Under 2018 kommer  sanitetsutrymmen att byggas om, för oss medlemmar och ev. gästande båtar. Kommunen vill inte utnyttja de faciliteter som vi har på baksidan av klubbhuset, utan löser det på annat vis till husbilarna.

Fördelen med att detta etableras är att vi kan påvisa att det finns verksamhet som kan leva i god symbios med ett varvsområde och detta kan gynna oss på sikt. Vi skall naturligtvis följa upp utfallet och justera det som skulle kunna fungera bättre.

I samarbetsavtalet med kommunen om utvecklingen av hamnområdet finns också planer, som kommunen vill genomföra: att bygga om norra delen av lilla pottan till gästhamn/solbryggor. I gengäld skall då kommunen vara positiva till de möjliga brygg-planer ESS har i Klubbholmen och som delvis skulle kunna förläggas på det vattenområde där som tillhör kommunen (utanför ungdomarnas verksamhet).

Vi ska se denna verksamhet för 2018 som ett ”försök”. Under hösten kommer en utvärdering att ske tillsammans med kommunen och om det fallit väl ut kan ett förslag komma upp att göra permanenta ställplatser. Innan dess kommer dock ESS medlemmar att få ta beslut på ett medlemsmöte om Styrelsen ska gå vidare med detta som ett förhandlingsalternativ.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.