Arbetsplikt inom ESS

Styrelsen beslutade vid sitt oktobermöte 2014 att ersätta dagens vaktplikt med en allmän
arbetsplikt för alla medlemmar, utan generella undantag.
Bakgrunden till införandet är tvådelad. För det första vill vi ha större delaktighet från alla
medlemmar i skötseln av våra områden och hamnar. För det andra vill vi hålla ner kostnader
som i annat fall kommer att innebära högre avgifter för medlemmarna i slutänden.
Arbetsplikten är generell och gäller samtliga medlemmar, dock inte rena familjemedlemmar.
Alla skall genomföra 18 timmars arbetsplikt varav 9 timmar är ett vaktpass och 9 timmar övriga
arbetsinsatser för föreningen.
Det finns möjligheter för styrelsen att göra enstaka avsteg, som kan gynna såväl den enskilde
som föreningen. Här kommer två exempel som skulle kunna behandlas med avsteg från 9
timmars vakttjänst och 9 timmars övrigt arbete: En äldre person som har svårt att gå sina
rundor kan i stället hjälpa till i kansliet under några städdagar mm. Ett annat exempel skulle
kunna vara någon som bor väldigt långt här ifrån och kan medges två vaktpass i stället och på så
sätt göra sin tid vid ett och samma tillfälle.
Jämfört med att merparten av medlemmarna hitintills (2014 och tidigare år) haft vaktskyldighet
omfattande 2 pass plus ansvar att hålla sina egna platser i gott skick, anser vi i styrelsen att det
nya upplägget inte innebär en pålaga utan snarare en lindring. Istället för att gå två nätters vakt
räcker det nu med en natt, kompletterad med 9 timmar av någon typ av arbetsinsats på dagtid.
Det går också att ”köpa sig fri” från sin plikt vilket innebär att föreningen istället erbjuder
vakttjänsten till andra medlemmar som får betalt för ”jobbet” alternativet är att vi köper in en
tjänst av ett företag.
Arbetsplikten kommer att starta från 1 januari 2015 och vi kommer förhoppningsvis att få till ett
bokningssystem som kan användas för att boka arbetsuppgifter på motsvarande sätt som vid
vaktbokning. Styrelsen med kommittéer kommer kontinuerligt informera på webbsidan så att
alla kan vara uppdaterade. Vår arbetsidé är att vi skall under vintern/våren föra in
arbetsuppgifter i bokningssystemet som kan bokas av medlemmar för att beta av sin arbetsplikt.
Jag vill bara trycka på att det vi genomför nu är NYTT och styrelsen har inte alla svaren och
kommer med stor sannolikhet inte ha det under det första året heller. Vi ber om överseende att
saker kan bli fel och att vi kanske tänkt fel i vissa fall. Det är inte så att vi har som syfte att ”jaga”
medlemmar utan vill skapa ett engagemang som kan verka på ett positivt sätt för föreningen.
Det är dock viktigt att Du som medlem förstår att det åligger Dig att boka in arbetspliktstider,
det görs inte av någon kommitté eller styrelsen. Om Du som medlem inte fullgjort din
arbetsplikt senast 31/12 2015 kommer en avgift á 250:-/oarbetad timma att utgå.
Magnus Johansson
Ordförande

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *